โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สาขาวิชาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมหัวข้อ "การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออก"
ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี
วิทยากรโดยคุณชาตรี แมตสี่
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลแพร่
เนื่องจากในโลกของการทำงานนั้น นอกจากบัณฑิตจะต้องมีทักษะทางด้านวิชาชีพที่เข้มแข็งแล้ว บัณฑิตยังจะต้องมีภาวะผู้นำ และมีความกล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่ดีด้วย จึงจะทำให้บัณฑิตมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือการประกอบธุรกิจ

2. กิจกรรมหัวข้อ "การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกฝังแนวคิดการริเริ่มเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Tech Startup)"
ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี
วิทยากรคุณปณิตา แก้วคงจันทร์
ตำแหน่ง Claim Di BIKE Director (Inspection)
บริษัท Anywhere2GO จำกัด
ซึ่งคุณปณิตาเป็นศิษย์เก่าของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง
คุณปณิตาเป็นผู้ร่วมก่อร่างสร้างธุรกิจสตาร์ตอัพที่ชื่อว่า Claim Di Bike ซึ่งเป็นแพล็ตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเคลมประกันภัยบนท้องถนน และการตรวจสภาพรถ ซึ่งในปัจจุบันมีพนักงานของเคลมดิไบค์กว่า 8,000 คน ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนทั่วประเทศไทย
ทำให้นักศึกษาได้แนวคิดของการทำ Tech Startup และสาขาวิชาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีนักศึกษาเจริญรอยตามคุณปณิตาในธุรกิจ Tech Startup ในอนาคต

โดยทั้ง 2 กิจกรรมได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากนักศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจให้มีภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออก ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออก บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2 2 เพื่อปลูกฝังแนวคิดการริเริ่มเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Tech Startup) ให้กับนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกฝังแนวคิดการริเริ่มเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Tech Startup) บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 22 0.00
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
26/02/2562  - 30/09/2562 06/03/2562  - 25/03/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ