โครงการ Maejo Fisheries Professional ประจำปี 2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการ Maejo Fisheries Professional ประจำปี 2562 เป็นโครงการที่บูรณาการโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษาพบผู้บริหารและบุคลากร กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กิจกรรมนักศึกษาพบผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม ผู้ช่วยคณบดี และนายประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชาการประมง ได้พบปะกับนักศึกษา เพื่อรับฟังปัญหาในการทำงาน และเสนอแนะจากผู้บริหาร ในแนวทางการทำงานด้านกิจกรรมนักศึกษาที่ถูกต้อง เหมาะสม ตามนโนบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย FT 1101 โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีการชี้แนะแนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา การกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำบัณฑิต จากงานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน การแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาโท โดยประธานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท และการวางแผนการสำเร็จการศึกษา โดยนักวิชาการศึกษาของคณะ
- เข้าร่วมสัมมนาวิชาการไทย-ลาว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
คณะได้มีการส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมสัมมนาวิชาการไทย-ลาว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป.ลาว โดยมี ผศ.ดร.จงกล พรมยะ คณบดี และนายเทพพิทักษ์ บุญทา นักวิทยาศาสตร์ พร้อมกับนักศึกษา จำนวน 2 คน ได้แก่ นายชาญชัย ชนก และนายนันทวุฒิ พรรคพิง นำเสนอผลงานวิชาการในงานสัมมนาดังกล่าว
- กิจกรรมนักศึกษาพบผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา และนายประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชาการประมง ได้พบปะกับนักศึกษา เพื่อรับฟังปัญหาในการทำงาน และเสนอแนะจากผู้บริหาร ในแนวทางการทำงานด้านกิจกรรมนักศึกษาที่ถูกต้อง เหมาะสม ตามนโนบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ตลอดจนการวางแผนการเรียน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับ
เกียรติจากคุณธนา ทองพัว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 55 ประมงรุ่น 7 มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำงาน”
- กิจกรรมเสริมความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 งานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมเสริมความรู้พื้นฐานด้านการประมงให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "เรียนอย่างไรให้ได้ 4.00" โดย นายภูริทัศน์ พอใจ (เกรดเฉลี่ย 4.00) นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาใหม่ได้มีการศึกษาผ่านฐานเรียนรู้ของคณะจำนวน 5 ฐานได้แก่
1) ฐานเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ทางน้ำแม่โจ้
2) ฐานเรียนรู้สาหร่าย
3) ฐานเรียนรู้ปลานิลแปลงเพศ
4) โรงเพาะฟักสัตว์น้ำ
5) ฐานปลาบึก
เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาในหลักสูตร อีกทั้งยังช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักสถานที่ต่าง ๆ โดยรวมคณะ โดยมีบุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย
- กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ปรึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 คณะได้จัดกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ปรึกษา
เพื่อให้คำปรึกษาด้านการวาง แผนการเรียน ข้อมูลทางวิชาการและวิจัยเพื่อประกอบการการทำปัญหาพิเศษ และข้อมูลด้านอื่นๆ ตามความต้องการของนักศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างบัณฑิตของคณะให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข (ก่อนเรียน ระหว่างเรียน ก่อนจบ) - กิจกรรมนักศึกษาพบผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 1
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
- เข้าร่วมสัมมนาวิชาการไทย-ลาว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
- กิจกรรมนักศึกษาพบผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 2
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
- กิจกรรมเสริมความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษา
- กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา
2 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการบริหารจัดการและฝึกความเป็นผู้นำก่อให้เกิดคุณภาพทางด้านวิชาการทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านการประมง - กิจกรรมเสริมความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษา
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
- เข้าร่วมสัมมนาวิชาการไทย-ลาว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
3 เพื่อส่งเสริมและประกอบระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา - ได้มีการบันทึกข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการลงในระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนชนิดทักษะประมงที่มีการแข่งขัน
เชิงปริมาณ ชนิด 5 0.00
2. ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 0.00
3. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 0.00
4. - ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการเข้าร่วมโครงการ - ด้านคุณธรรม จริยธรรม - ด้านความรู้ - ด้านทักษะทางปัญญา - ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ - ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 0.00
5. จำนวนชิ้นงานที่นำเสนอ(ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์)
เชิงปริมาณ ชิ้น 10 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
14/02/2562  - 30/09/2562 01/02/2562  - 31/07/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ