โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 7.1 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยกระบวนการจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการด้านพลังงานในรูปแบบการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณการใช้พลัังงานและจัดหาแหล่งพลังงานทดแทน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ยังไม่มีข้อมูล
2 7.2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้รับการรับรอง และจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ในระดับที่สูงขึ้น ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล โดยนำพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์มาใช้ในอาคาร และพื้นที่สาธารณะ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระยะเวลาในการคุ้มทุน
เชิงเวลา ปี 9 0.00
2. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหลัก เพิ่มผลผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ลดการใช้ทรัพยากร
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 15 0.00
3. ประหยัดงบประมาณด้านพลังงานไฟฟ้าต่อปี
เชิงต้นทุน ร้อยละ 15 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ในระดับที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ในช่วงระดับ 8-13)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลประเมิน Green U 2019
เชิงปริมาณ ระดับ 8 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : ปริมาณมลพิษในอากาศภายในมหาวิทยาลัยลดลง
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ปริมาณมลพิษในอากาศภายในมหาวิทยาลัยลดลง
เชิงปริมาณ ร้อยละ 5 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 4 : ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยการส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาและบุคลากรมีการใช้รถไฟฟ้าและจักรยานเดินทางในมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 5 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
11/02/2562  - 31/03/2563 11/02/2562  - 31/03/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ