“ล้อมรั้ว MJU รู้ทันยาเสพติด”
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักศึกษาได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติด และลดการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กิจกรรมดนตรีและการแสดงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักศึกษาในสถานศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ล้อมรั้ว MJU รู้ทันยาเสพติด
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งกระทบต่อปัญหาสังคมตลอดจนความมั่นคงของชาติ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. จำนวนนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไดรับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด
เชิงปริมาณ คน 1000 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
04/02/2562  - 30/09/2562 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ