โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเยาวชนและบุคลากรในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงให้มีความตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการตอบรับจากโรงเรียนในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นอกจากเป็นการเผยแพร่ความรู้แล้วยังเป็นเวทีให้เกิดการแสดงออกทั้งทางความคิด เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน นำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และก่อให้เกิดการ บูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดแพร่
ผลของการจัดงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักมากขึ้น ท้องถิ่นทราบถึงความสามารถและศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย รวมทั้งช่วยกระตุ้นความสนใจและความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาได้อย่างมาก จะเห็นได้ว่าการจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์นั้นส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัยในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแสดงถึงศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแสดงให้ท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงได้เล็งเห็นว่าทางมหาวิทยาลัยเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" 1. ได้เฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
2 2 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นประชาชน เยาวชนไทยให้มีความตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ได้ส่งเสริมและกระตุ้นประชาชน เยาวชนไทยให้มีความตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 3500 0.00
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการแประเมินความพึงพอใจฯ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
31/01/2562  - 30/09/2562 06/08/2562  - 06/08/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ