โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ศูนย์ภาษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อจัดฝึกอบรมและให้บริการทางวิชาการสำหรับยกระดับสมิทธิภาพทั่วไปเพื่อการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศที่สำคัญๆให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ให้สูงขึ้นด้วยวิธีการ และรูปแบบต่างๆที่เหมาะสม ยังไม่มีข้อมูล
2 2. เพื่อให้บริการทดสอบวัดระดับความรู้และสมิทธิภาพทั่วไป(General Proficiency) ทางภาษาอังกฤษด้านความสามารถทางวิชาการ (Academic Purposes) และความสามารถทั่วไป (General Purposes) รวมทั้งภาษาอื่นๆ ที่สำคัญให้แก่ นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ยังไม่มีข้อมูล
3 3. เพื่อให้ผู้รับบริการมีเจตคติที่ดีต่อภาษา วัฒนธรรม และชนชาติเจ้าของภาษาต่างประเทศที่สำคัญเหล่านั้น ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อภาษา วัฒนธรรม และชนชาติเจ้าของภาษาต่างประเทศที่สำคัญเหล่านั้น และสามารถใช้ภาษาเหล่านั้นเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้รับการยกระดับสมิทธิภาพทั่วไปเพื่อการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศที่สำคัญๆ ให้สูงขึ้นด้วยวิธีการ และรูปแบบต่างๆที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม/กิจกรรม จำนวน 1,750 คน
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ได้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้นผ่านการทดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 60 0.00
3. จำนวนผู้ได้รับการทดสอบวัดระดับความรู้และสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ จำนวน 12,500 คน
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
4. ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ได้รับการพัฒนาความสามารถทางภาษาต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นผ่านการฝึกอบรม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 60 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
14/01/2562  - 30/09/2562 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ