โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2562 ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ และมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งผู้นำองค์กรนักศึกษา อันเป็นสิทธิและหน้าที่ของนักศึกษาที่พึงปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีส่วนร่วมใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักประชาธิปไตย รวมถึงการได้ผู้นำองค์กรนักศึกษาตามสัดส่วนที่กำหนด
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของผู้มีสิทธิ์
เชิงปริมาณ ร้อยละ 100 0.00
2. ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตนตามหลักประชาธิปไตย โดยอาศัยกิจกรรมการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษาเป็นเครื่องมือ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
11/01/2562  - 28/02/2562 16/01/2562  - 23/01/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ