โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2562และ 2563 สู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อระดมความคิดเห็นในการพิจารณาข้อเสนอโครงการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานและข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 และกรอบแผนปฏิบัติการปี 2563
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลที่ได้จากการสัมมนา
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละของข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ (จากจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
10/01/2562  - 11/01/2562 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ