โครงการ Green Campus ปี 2562 เพื่อมุ่งสู่อนาคตสีเขียว
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ได้สร้างทัศนคติและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลให้กับนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ส่วนบุคลากร ในมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ 80 %
1.ได้ผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน Roadmap การพัฒนามหาวิทยาลัย (Organic/Green/Eco) ทุกชั้นปี
2.ได้ระบบการจัดการขยะฯ ที่มีประสิทธิภาพเป็นต้นแบบการจัดการขยะในพื้นที่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3.ทำให้ปริมาณขยะเหลือทิ้งลดลงไม่น้อยกว่า 10% ในปี 2562 (เทียบกับปี 2560)
4.สร้างการรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร Green Campus ให้กับนักศึกษา บุคลากรในรั้วมหาวิทยาลัย
โดยดำเนินกิจกรรมผ่าน 5 กิจกรรม ดังนี้
(1) My Cup รณรงค์นำแก้วส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่มที่ร้าน
(2)การใช้ประโยชน์จากขยะด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
(3)การสร้างธนาคารขยะ
(4) การอบรมสิ่งประดิษฐ์ รีไซเคิล
(5)ขยะแลกเครื่องเขียน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 เพื่อสร้างทัศนคติและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลให้กับนักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัยฯ ได้สร้างทัศนคติและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลให้กับนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ส่วนบุคลากร ในมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ 80 %
2 2 เพื่อผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน Roadmap การพัฒนามหาวิทยาลัย (Organic/Green/Eco) ได้ผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน Roadmap การพัฒนามหาวิทยาลัย (Organic/Green/Eco) ทุกชั้นปี
3 3 ได้ระบบการจัดการขยะฯ ที่มีประสิทธิภาพเป็นต้นแบบการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดแพร่ ได้ระบบการจัดการขยะฯ ที่มีประสิทธิภาพเป็นต้นแบบการจัดการขยะในพื้นที่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4 4 ปริมาณขยะเหลือทิ้งลดลงไม่น้อยกว่า 10% ในปี 2562 (เทียบกับปี 2560) ทำให้ปริมาณขยะเหลือทิ้งลดลงไม่น้อยกว่า 10% ในปี 2562 (เทียบกับปี 2560)
5 5 สร้างการรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร Green Campus ให้กับนักศึกษา บุคลากรในรั้วมหาวิทยาลัย สร้างการรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร Green Campus ให้กับนักศึกษา บุคลากรในรั้วมหาวิทยาลัย โดยดำเนินกิจกรรมผ่าน 5 กิจกรรม ดังนี้ (1) My Cup รณรงค์นำแก้วส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่มที่ร้าน (2)การใช้ประโยชน์จากขยะด้วยกระบวนการทางชีวภาพ (3)การสร้างธนาคารขยะ (4) การอบรมสิ่งประดิษฐ์ รีไซเคิล (5)ขยะแลกเครื่องเขียน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการ Green Campus ปี 2562 เพื่อมุ่งสู่อนาคตสีเขียว
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม.pdf
เชิงปริมาณ คน 1000 0.00
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
31/12/2561  - 30/09/2562 31/12/2561  - 03/08/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ