การพัฒนาทักษะการสร้างสื่อแบบ interactive และการนำเสนอเพื่อการสมัครงาน
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 พัฒนาความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ให้สามารถใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การปฏิบัติงานและการบันเทิงในเชิงสร้างสรรค์ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลงาน Portfolio รายบุคคล
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 70 0.00
2. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.71 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
12/01/2562  - 30/08/2562 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ