ประชุมผู้ปกครองคณะบริหารธุรกิจ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะฯ และผู้ปกครอง ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อสำรวจข้อมูลนักศึกษาเบื้องต้น จากผู้ปกครอง ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคณะฯ ด้านการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครอง ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : มีผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ผู้ปกครองนักศึกษามีความมั่นใจต่อคณะ ฯ ด้านการศึกษาให้กับนักศึกษา
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. จำนวนผู้ปกครองนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 400 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
30/04/2555  - 31/07/2555 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ