ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อการจัดโครงการไหว้ครูอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแลผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้มีโครงการไหว้ครูต่อไปนักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อมและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์ และครูอาจารย์ในปัจจุบัน นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อมและความกตัญญูกตเวทิตาต่อ ครู-อาจารย์
2 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
3 ให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์ นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครูและเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อย 80 0.00
2. ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อย 80 0.00
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
เชิงปริมาณ คน 300 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/03/2562  - 31/10/2562 08/08/2562  - 08/08/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ