ปลูกผักแลกค่าเทอม
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ฟาร์มมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อพัฒนาและขยายโอกาสให้แก่นักศึกษาที่มีความขัดสนทางเศรษฐกิจให้ได้รับโอกาสในการเล่าเรียน และเรียนรู้เทคนิคทางการเกษตรจากการปฏิบัติงานจริงในแปลงปฏิบัติงานจริง สร้างผลผลิตเกษตรอินทรีย์จำหน่าย สร้างรายได้ ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการลงทะเบียนเรียน ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อผลิตเกษตรกรปราดเปรื่อง (Young smart farmers) จากการบูรณาการการเรียนการสอน การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม จากการวิจัยและบริการวิชาการ สร้างบัณฑิตให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ /เป็น ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตบัณฑิต ในสถาบันอุดมศึกษาด้านเกษตรกรรม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความร่วมมือในการผลิต เกษตรกรในอนาคต ให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ อย่างมืออาชีพ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บัณฑิตเกษตรอินทรีย์/เกษตรกรอัจฉริยะ (Young smart farmers) ต้นแบบผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social enterprising university) ฐานข้อมูลของบัณฑิต/เกษตรกรเกษตรอินทรีย์ในอนาคต
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ต้นแบบการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
เชิงปริมาณ ต้นแบบ 1 0.00
2. ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 0.00
3. ฐานข้อมูลของบัณฑิต/เกษตรกรเกษตรอินทรีย์ในอนาคต (Young smart farmers
เชิงปริมาณ ฐานข้อมูล 1 0.00
4. เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่ตั้งไว้
เชิงต้นทุน ล้านบาท 3 0.00
5. ระดับการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/12/2561  - 30/09/2562 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ