โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานจัดหางาน ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่นักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาและกำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานในวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ศูนย์กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และป้องกันการใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้ายให้แก่นักศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมตัวและพัฒนาตนเองพร้อมที่จะก้าวสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคตต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายประกันสังคม นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายประกันสังคม
2 เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน นักศึกษาได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มแรงงาน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและกฏหมายประกันสังคมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความรู้ความเข้าใจกฎหมายแรงงาน เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 84.8 100
2. ความรู้ความเข้าใจกฎหมายประกันสังคม เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 85.4 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
14/12/2561  - 29/03/2562 23/01/2562  - 23/01/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ