โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 45 (INTHANIN GAMES 45th)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » องค์การนักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการกีฬาแม่โจัสัมพันธ์ครั้งที่ 45 เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย มีการแข่งกีฬาทั้งหมด 10 ประเภทได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ กรีฑา แบดมินตัน เปตอง E-Sport(ROV) และ Crossword มีการประกวดขบวนพาเหรด รวมทั้งมีการประกวดกองเชียร์และผู้นำเชียร์ เพื่อให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก และร่วมแสดงความสามารถในการแข่งขันทักษะด้านกีฬา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแต่ละคณะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักศึกษาแต่ละคณะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
2 2.เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคณะได้เข้าร่วมแสดงความสามารถในการแข่งขันทักษะด้านกีฬา นักศึกษาแต่ละคณะได้เข้าร่วมแสดงความสามารถในการแข่งขันทักษะด้านกีฬา
3 3.เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนรู้การทำงานภายในหมู่คณะ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา นักศึกษาได้บูรณาการการเรียนรู้การทำงานภายในหมู่คณะ และได้เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสากล และการแข่งขันทักษะกระบวนการเรียนรู้และเป็นการบูรณาการการเรียนรู้การทำงานร่วมกันภายในหมู่คณะและเชื่อมต่อความสัมพันธ์อันดีและระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจต่อชนิดกีฬาและกติกาแข่งขัน
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ระดับความเข้าใจในกฎกติกาการแข่งขันกีฬาของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. ระดับความพึงพอใจต่อการได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
5. จำนวนประเภทกีฬา/ทักษะที่จัดให้ ให้มีการแข่งขัน
เชิงปริมาณ จำนวน 10 0.00
6. ระดับการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและพัฒนาทักษะด้านกีฬา
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
19/11/2561  - 27/12/2561 19/11/2561  - 27/12/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ