โครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาที่ดี มีวินัย ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อเป็นโอกาสในการพบปะ พูดคุย และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติตนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาที่ดี
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 2500 0.00
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาที่ดี มีวินัย การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างปลอดภัยและมีความสุข
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อการตอบข้อซักถาม หรือไขข้อข้องใจให้กับนักศึกษาให้เกิดความกระจ่าง เข้าใจชัดเจน นักศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติตนในไปแนวทางเดียวกัน
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
17/12/2561  - 28/12/2561 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ