โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบมหกรรม)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ตามที่ได้จัดส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบมหกรรม) ระหว่างวันที่ 8 - 21 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี มีนักศึกษาที่ได้รางวัลดังต่อไปนี้
1. เหรียญเงิน จำนวน 2 เหรียญ ได้แก่
- กีฬาหมากล้อม (คู่หญิง) จำนวน 1 เหรียญ จาก น.ส.ธัญญาวดี เมืองไชย รหัสนักศึกษา 6106402004
นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ และน.ส.ภคนางค์ จันทร รหัสนักศึกษา 6106402005 นักศึกษาปริญญาโทร
คณะบริหารธุรกิจ
- กีฬาเรือพายสลาลอม (ชาย) จำนวน 1 เหรียญ จาก นายกวินภพ ประเสริฐ รหัสนักศึกษา 6012106303
สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์
2. เหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ ได้แก่
- กีฬาหมากล้อม (หญิงเดี่ยว) จำนวน 1 เหรียญ จาก น.ส.ธัญญาวดี เมืองไชย รหัสนักศึกษา 6106402004
นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
- กีฬาเรือพายประเภทแคนนู (ชายเดี่ยว ) ระยะ 500 เมตร จำนวน 1 เหรียญ จาก นายบุญเจริญ เกิดมณีโชติ
รหัสนักศึกษา 5906102417 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อจัดส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง 46 รอบมหกรรม ได้จัดส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง 46 รอบมหกรรม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฎอุบลธานีเกมส์" รอบมหกรรม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 156 0.00
2. จำนวนรางวัลที่ได้รับในการเข้าร่วมการแข่งขัน
เชิงคุณภาพ รางวัล 3 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
30/11/2561  - 28/02/2562 08/01/2562  - 21/01/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ