โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการดำเนินงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินกิจกรรมภายในโครงการ จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบไปด้วย

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องจัดสัมมนา แม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ท อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 เข้าร่วมพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นร่วมกัน
- วันที่ 8 สิงหาคม 2562 กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การบรรยายพิเศษ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "วิกฤตอุดมศึกษาไทยกับการปรับตัว" ซึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จากมุมมองต่างๆ เพื่อที่จะได้นำไปปรับและปฏิบัติให้ทันต่อสภาวะการณ์ ในส่วนของกิจกรรมภาคบ่ายเป็นการนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานและข้อมูลของคณะ โดย อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และมีการระดมความคิดเห็นแนวทางการดำเนินการของคณะตามแผนปฏฺิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มการเรียนการสอน 2) กลุ่มการวิจัยและบริการวิชาการ 3) กลุ่มการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
- วันที่ 9 สิงหาคม 2562 กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การบรรยายจากผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง "การสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเสนอของบประมาณในลักษณะโครงการ ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจที่จะเสนอของบประมาณในการดำเนินการจัดโครงการในลักษณะพิเศษ จากงบประมาณส่วนกลาง ในส่วนภาคบ่ายจะเป็นการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของคณะตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 ในแต่ละกลุ่มคือ 1) กลุ่มการเรียนการสอน 2) กลุ่ม่การวิจัยและบริการวิชาการ 3) กลุ่มการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ หลังจากที่ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มเสร็จแล้วก็จะมีการสรุปผลการสัมมนาตลอดระยะเวลา 2 วันของการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องแคทรียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ โดยมีการถ่ายทอดแผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 ให้กับบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตรทุกสายงาน ได้รับทราบถึงนโยบายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 โดยรับฟังแนวนโยบาย และทิศทางการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากท่านคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร รวมถึงการรับฟังกรอบการบริหารงานในส่วนที่รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 จากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1, 2 และ 5 จากรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 6 จากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4 จากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 จากรองคณบดีฝ่ายบริหาร ภายในกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดทำโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวในการพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะผลิตกรรมการเกษตร
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะผลิตกรรมการเกษตร
2 2. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของคณะผลิตกรรมการเกษตร
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : การทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนแผนฯ ที่สามารถนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563
เชิงปริมาณ เรื่อง 1 0.00
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี อย่างน้อยร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/01/2562  - 30/09/2562 01/08/2562  - 30/09/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ