โครงการ Field day
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
งานวิจัยและยริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ของคณะผลิตกรรมการเกษตร
1. โครงการ “Field day การเปิดบ้านฐานเรียนรู้ภายในคณะผลิตกรรมการเกษตร” ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 150,000 บาท
1.1 จัดกิจกรรม Field day วันถ่ายทอดเทคโนโลยีฐานเรียนรู้ด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 โดยมีบุคลากรและนักศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 750 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีฐานเรียนรู้และองค์ความรู้ด้านการเกษตรของคณะผลิตกรรมการเกษตร ประกอบด้วย
1. ฐานการผลิตผักอินทรีย์ของสาขาพืชผัก
2. เทคนิคการเพาะต้นกล้างอกของสาขาพืชผัก
3. ฐานองค์ความรู้ด้านสมุนไพรของสาขาวิทยาการสมุนไพร
4. เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลของสาขาไม้ผล
5. องค์ความรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
6. องค์ความรู้การผลิตพืชไร่ของสาขาพืชไร่

1.2 จัดกิจกรรม Field day วันถ่ายทอดเทคโนโลยีฐานเรียนรู้ด้านการเกษตร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 โดยมีบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมโดยมีฐานเรียนรู้และองค์ความรู้ด้านการเกษตรของคณะผลิตกรรมการเกษตร ประกอบด้วย
1. ฐานการผลิตผักอินทรีย์ของสาขาพืชผัก
2. ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดหลินจือ
3. ฐานองค์ความรู้ด้านสมุนไพรของสาขาวิทยาการสมุนไพร
4. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์
7. องค์ความรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
5. องค์ความรู้การผลิตพืชไร่ของสาขาพืชไร่
6. โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์

ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อนถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการเกษตรให้แก่ นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่บุคลากรและนักศึกษา
2 2.เพื่อบูรณาการงานวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และพันธกิจิื่นๆ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บูรณาการ งานบริการวิชาการและวิจัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 700 0.00
2. ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ ร้อยละ 90 0.00
3. ระดับความสำเร็จของการบูรณาการผลงานบริการวิชาการสู่พันธกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ ระดับ 4 0.00
4. ร้อยละความรู้ที่ได้รับจากการรับบริการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
05/02/2562  - 31/07/2562 05/02/2562  - 31/07/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ