โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 1750 คน ให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 - วันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้มีความมั่นใจในตนเองด้านบุคลิกภาพ การสื่อสาร และมารยาทในสังคมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงาน สร้างภาพลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัย ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ เทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง นักศึกษาได้รับความรู้ เทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความรู้ ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
30/11/2561  - 20/09/2562 30/11/2561  - 20/09/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ