โครงการก้าวแรกสู่กองทุน : สร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ.และ กรอ.
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2562 รับทราบขั้นตอน การกู้ยืมเงินกองเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นผู้กู้ยืมที่ดีและการชำระหนี้หลังสำเร็จการศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ได้รับทราบขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาใหม่ที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทราบขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นผู้กู้ยืมที่ดีและการชำระหนี้หลังสำเร็จการศึกษา นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นผู้กู้ยืมที่ดี และการชำระหนี้หลังสำเร็จการศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บรรยายหัวข้อ "ระเบียบ เงื่อนไข และขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.และกรอ.)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ยื่นกู้ยืมเงินกยศ./กรอ.ปีการศึกษา 2562 ที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ของการเป็นผู้กู้ยืมที่ดีและวิธีการชำระหนี้หลังสำเร็จการศึกษา
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
24/06/2562  - 30/09/2562 21/06/2562  - 27/09/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ