โครงการสร้างจิตสำนึกก่อนจบ : ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาที่กู้ยืมเงิน กยศ.กรอ.ชั้นปีที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกก่อนจบ : ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง ร้อยละ 80 ได้เห็นความสำคัญของการชำระหนี้เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนเกี่ยวกับการชำระหนี้เพิ่มขึ้น
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนเกี่ยวกับการชำระหนี้คืน นักศึกษาที่กู้ยืมเงิน กยศ.และ กรอ.ชั้นปีที่ 3 มีความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนเกี่ยวกับการชำระหนี้คืนเพิ่มขึ้น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนเกี่ยวกับการชำระหนี้คืนและเห็นความสำคัญของการชำระหนี้คืนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนเกี่ยวกับการชำระหนี้เพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (จากกลุ่มเป้าหมาย 1207)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
07/01/2562  - 28/09/2562 07/01/2562  - 31/05/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ