โครงการปันน้ำใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 14
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากผลการดำเนินโครงการ พบว่า ในภาพรวมของโครงการปันน้ำใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 14 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ประการ ได้แก่ ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะต่อสังคม และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างอาจารย์และนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับนโยบายด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตลอดจนแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน อีกทั้งมีการสนับสนุนทรัพยากร/ปัจจัยการจัดงานและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินโครงการครั้งนี้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะต่อสังคม นักศึกษาได้เรียนรู้การมีจิตสาธารณะจากการดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม
2 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างอาจารย์และนักศึกษาได้เกิดขึ้นจากการดำเนินการทุกขั้นตอนจนถึงเสร็จสิ้นโครงการ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีจิตสาธารณะต่อสังคมและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (97คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสามัคคี เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.12 100
3. นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสาธารณะต่อสังคม เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.06 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
26/01/2562  - 26/01/2562 26/01/2562  - 26/01/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ