โครงการเศรษฐศาสตร์ถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและตัวเลข ประจำปี 2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์ถ่ายทอดทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเศรษฐศึกษา 1 (EC401) ชั้น 4 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ รายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดย นายดนัย มหาวัน นายกสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการ โดย ผศ.ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย นายนัฐพล คำซอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จาก งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา อบรมถ่ายทอดความรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข โดย นายชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์ ผู้ช่วยนักวิจัย จาก ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร(แม่โจ้โพลล์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อถ่ายทอดความรู้การวิเคราะห์เชิงตัวเลขให้แก่นักศึกษา ได้ถ่ายทอดความรู้การวิเคราะห์เชิงตัวเลขให้แก่นักศึกษา ด้วยการการอบรมถ่ายทอดความรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข โดยนักวิจัย จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร(แม่โจ้โพลล์)
2 เพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่นักศึกษา ได้ถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่นักศึกษา ด้วยการอบรมถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี เพื่อนำไปประยุกต์กับการศึกษาต่อไป
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดความรู้การวิเคราะห์เชิงตัวเลขให้แก่นักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.65 100
3. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่นักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.82 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
31/05/2562  - 31/05/2562 31/05/2562  - 31/05/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ