โครงการสถาปัตยกรรมการละคอน ครั้งที่ 21 (62-1.3.6)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการส่งเสริมให้นักศึกษานำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำเสนอออกสู่สังคม และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม สำนึกที่มีต่อโลก การมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมผ่านการทำกิจกรรมนอกชั้นเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม และส่งเสริมให้นักศึกษานำระบบ PDCA มาใช้ในการจัดกิจกรรรม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำเสนอออกสู่สังคมได้ คณะได้ดำเนินการส่งเสริมให้นักศึกษานำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำเสนอออกสู่สังคม
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม สำนึกที่มีต่อโลก การมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมผ่านการทำกิจกรรมนอกชั้นเรียน คณะได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม สำนึกที่มีต่อโลก การมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมผ่านการทำกิจกรรมนอกชั้นเรียน
3 เพื่อให้นักศึกษารู้จักกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม และส่งเสริมให้นักศึกษานำระบบ PDCA มาใช้ในการจัดกิจกรรรม คณะได้ดำเนินการส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม และส่งเสริมให้นักศึกษานำระบบ PDCA มาใช้ในการจัดกิจกรรรม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการจัดโครงการสถาปัตยกรรมการละคอน ครั้งที่ 21
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินกิจกรรมและการดำเนินงาน เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำเสนอออกสู่สังคมได้ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกที่ดีต่อโลก มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมผ่านการทำกิจกรรมนอกชั้นเรียน เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
17/12/2561  - 30/09/2562 16/02/2562  - 17/02/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ