โครงการเศรษฐศาสตร์อาสารักษ์ป่ารักษ์น้ำ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์อาสารักษ์ป่ารักษ์น้ำขึ้น โดยการนำนักศึกษา จำนวน 88 คน ไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ป่าเพื่อฟื้นฟูต้นน้ำ โดยมีการให้ความรู้การฟื้นฟูป่า การเตรียมแปลงปลูกป่า เตรียมเมล็ดพันธุ์ ตลอดกระบวนการฟื้นฟูป่า เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาภัยแล้งและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาป่าต้นน้ำจากปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาตัดไม้ทำลายป่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาตั้งแต่อดีต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายของคณะในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพนอกห้องเรียนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Go Eco U ของมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการฟังบรรยายเกี่ยวกับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาป่าต้นน้ำจากปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาตัดไม้ทำลายป่าา
2 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะในการเป็นพลเมืองโลก นักศึกษาได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกจากการได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติในการฟื้นฟูป่า การเตรียมแปลงปลูกป่า เตรียมเมล็ดพันธุ์ ตลอดกระบวนการฟื้นฟูป่า
3 เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะและเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในการปลูกป่าให้แก่ชุมชน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (ุ65 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรม
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ประเมินรักษ์ป่ารักษ์น้ำ 62
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
23/08/2562  - 09/09/2562 07/09/2562  - 07/09/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ