โครงการเด็กเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่ใฝ่คุณธรรม
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากผลการดำเนินโครงการเด็กเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่ใฝ่คุณธรรม พบว่า ในภาพรวมของโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ประการ ได้แก่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาจิตใจและปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและจริยธรรมโดยใช้หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในด้านคุณธรรมและจริยธรรมก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้บูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กับการเรียนการสอนในรายวิชา ศศ 497 สหกิจศึกษา และรายวิชา ศศ 324 เศรษฐมิติ 2 ที่เน้นคุณธรรมและจริยธรรมของนักเศรษฐศาสตร์ในการคิดวิเคราะห์และพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเตรียมความพร้อมที่นักเศรษฐศาสตร์ต้องมีในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการก้าวเข้าสู่นักเศรษฐกรในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีความสอดคล้องกับนโยบายด้านด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตลอดจนแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล และหน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์ ในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาจิตใจและปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและจริยธรรมโดยใช้หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา นักศึกษาได้รับการพัฒนาจิตใจและปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและจริยธรรมโดยใช้หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา สำหรับการเรียนเศรษฐศาสตร์ในรายวิชา ศศ 324 เศรษฐมิติ 2 และคุณธรรมและจริยธรรมที่นักเศรษฐศาสตร์พึงมีในการก้าวเข้าสู่วัยแรงงานในอนาคต
2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษาในด้านคุณธรรมและจริยธรรม นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษาในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ทำให้ทราบว่าควรปฏิบัติหรือประพฤติตัวอย่างไรจึงจะเหมาะสม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการเด็กเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่ใฝ่คุณธรรม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ทัศนคติของนักศึกษาได้รับการพัฒนาจิตใจและปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและจริยธรรมโดยใช้หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ (63 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
10/08/2562  - 10/08/2562 10/08/2562  - 10/08/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ