โครงการค่ายอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม ประจำปีการศึกษา 2561 (62-1.3.3)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการ สร้างจิตสำนึกต่อส่วนรวม ต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เสริมสร้างความรู้และทักษะในสายวิชาชีพสถาปัตยกรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียนในด้านต่าง ๆ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างจิตสำนึกต่อส่วนรวม ต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ คณะได้ดำเนินการสร้างจิตสำนึกต่อส่วนรวม ต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
2 เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน คณะได้ดำเนินการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
3 เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในสายวิชาชีพสถาปัตยกรรม คณะได้ดำเนินการเสริมสร้างความรู้และทักษะในสายวิชาชีพสถาปัตยกรรม
4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียนในด้านต่าง ๆ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร คณะได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียนในด้านต่าง ๆ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
5 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน คระได้ดำเนินการส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษสามารนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้ความเข้าใจในสายวิชาชีพของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. จำนวนนักศึกษาเข้าที่ร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียนในด้านต่าง ๆ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
17/11/2561  - 30/09/2562 17/11/2561  - 18/11/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ