โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 (62-1.3.1)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการสร้างจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพ ความรัก ความสามัคคี และทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ความสัมพันธ์และการทำประโยชน์แก่ชุมชน ให้แก่นักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการนำความรู้ความสามารถที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานพื้นที่จริง
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะได้ดำเนินการสร้างจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในวิชาชีพ คณะได้ดำเนินการให้ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพแก่นักศึกษา
3 เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม คณะได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี และทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม
4 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และการทำประโยชน์แก่ชุมชน คณะได้ดำเนินการส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างความสัมพันธ์และการทำประโยชน์แก่ชุมชน
5 เพื่อส่งเสริมการนำความรู้ความสามารถที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานพื้นที่จริง คณะได้ดำเนินการส่งเสริมการนำความรู้ความสามารถที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานพื้นที่จริง
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในพื้นที่จริง ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน และมีจิตสำนึกอันดีต่อการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษามีทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. นักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐานในวิชาชีพ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. นักศึกษามีจิตสำนึกอันดีต่อการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
5. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
10/11/2561  - 30/09/2562 10/11/2561  - 12/11/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ