โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยคณะเศรษฐศาสตร์ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกรวยสักการะ ถวายพวงมาลัยข้อพระกร และวางพวงมาลาสักการะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการร่วมวางพวงมาลาสักการะ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมวางพวงมาลาสักการะจำนวนมาก อาทิ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่, ผู้บริหารและตัวแทนหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ต่าง ๆ ร่วม 500 คน นอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ด้วยการชม ช้อป และชิมฟรี อาทิ บริการชิมฟรี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ข้าวไข่เจียว โยเกิร์ต ขนมปังปิ้ง การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ได้แก่ ไข่ไก่ราคาถูก สินค้าอุปโภคบริโภค ข้าวสาร กาแฟ ไอศกรีม หอมหัวใหญ่ ผักปลอดสารพิษ เป็นต้น รวมถึงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันสหกรณ์แห่งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ อีกด้วย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
2 เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ไทยและกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ไทยและกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ร่วมกันวางพวงมาลาถวายสักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาพระบิดาสหกรณ์ไทย เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/02/2562  - 26/02/2562 20/02/2562  - 26/02/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ