โครงการครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะ (62-4.2.3)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการเกิดตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบล้านนาให้ดำรงอยู่ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการเกิดตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย คณะได้ดำเนินการให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการเกิดตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
2 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบล้านนาให้ดำรงอยู่ คณะได้ดำเนินการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบล้านนาให้ดำรงอยู่
3 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะได้ดำเนินการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการจัดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีขวัญและกำลังใจ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบล้านนาให้ดำรงอยู่ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม เชิงปริมาณ โครงการ 1 0.00
5. นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
15/08/2562  - 30/09/2562 15/08/2562  - 15/08/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ