โครงการ Green Economy สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (การดำรงค์ชีพตามศาสตร์สหกรณ์)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการดำเนินกิจกรรมในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1.เริ่มจากการให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับ Green Ecomomy คือระบบเศรษฐกิจที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม และในขณะเดียวกันก็สามารถลดความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ ซึ่งแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวได้ถูกนำเสนอจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เพื่อปรับแก้ไขระบบเศรษฐกิจ (เสรีใหม่นิยม) ที่เป็นอยู่ให้เป็นไปในทิศทางที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น
2.ให้เข้าใจถึงสหกรณ์คืออะไรและการทำสหกรณ์ทำเพื่ออะไร โดยได้ให้ความหมายของสหกรณ์ คือ องค์กรหนึ่งซึ่งมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งขึ้นมาด้วยความสมัครใจภายใต้การปกครองตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการที่จำเป็นในชีวิต รวมทั้งความหวังทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมร่วมกัน โดยทั้งหมดตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อตนเอง และการช่วยตนเอง และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง และการทำสหกรณ์จัดทำเพื่อให้บุคคลทั่วไปที่กำลังประสบปัญหาต่างๆ ในลักษณะคล้ายๆ กันมารวมตัวกันเพื่อเป็นการช่วยกันแก้ไขปัญหาในอนาคตต่อไป หรือเพื่อช่วยเหลือบุคคลทั่วไป โดยสหกรณ์จัดเป็นองค์การที่มีกฎหมายรองรับอยู่จึงปลอดภัย พร้อมทั้งมีส่วนราชการเข้าไปช่วยเหลือตามจำเป็นอีกด้วย และมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้ร่วมกันด้วยความยุติธรรม คือจะอยู่ในแบบที่บุคคลผู้เป็นสมาชิกเป็นผู้ใช้บริการและเป็นเจ้าของในขณะเดียวกันนั่นเอง
3.การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์ ทำให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นว่าการดำรงค์ชีวิตตามศาสตร์สหกรณ์นั้น เป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จากหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
4.ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการทำเกษตรอินทรีย์ และให้นักศึกษาจับกลุ่มกันวางแผน เสนอความคิดเห็นร่วมกันว่าหากเราจะจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์การทำเกษตรอินทรีย์ควรเริ่มจากจุดไหน ซึ่งตรงนี้ทำให้นักศึกษาได้ช่วยกันออกความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน อีกทั้งยังช่วยกันตัดสินใจหาข้อสรุปที่ดีที่สุด โดยแต่ละกลุ่มจะมีการเสนอความคิดและแลกเปลี่ยนข้อเสนอร่วมกัน
จากการดำเนินกิจกรรมในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นักศึกษาได้ไปทำกิจกรรมที่ ศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้มีการให้ความรู้จาก คุณเบญจวรรณ จันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำดกษตรอินทรีย์ ว่าเกษตรอินทรีย์คืออะไร และพืชพรรณทางการเกษตรที่จะปลูกให้เป็นอินทรีย์ควรปลูกอะไรในฤดูไหนบ้าง อีกทั้งยังมีการลงมีปฏิบัติการทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มลงมือทำปุ๋ยอินทรีย์แบบชาวบ้าน การเพาะพืชอินทรีย์ การนำต้นกล้าลงหลุทปลูก อีกทั้งยังมีการปรับแต่พืชอินทรีย์ที่เป็นใบเลื้อย พร้อมทั้งยังสอนการดูและรักษาที่ถูกวิธี
จากการทำกิจกรรมของทั้ง 2 วัน ทำให้เห็นว่าสามารถทำให้นักศึกษาเข้าใจและตระหนักต่อการใช้ทรัพยากร รวมไปถึงรู้จักประหยัดอดออม อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อีกทั้งยังนำทรัพยากรเหลือใช้มาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
2 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการงางแผนการทำงานร่วมกันเป็นทีมและแก้ไขปัญหา นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการวางแผนก่อนการทำงานเพิ่มขึ้น
3 เพื่อให้นักศึกษารู้จักประหยัดมัธยัสถ์และรู้คุณค่าของเงิน นักศึกษารู้จักประหยัดอดออมมากขึ้น และวางแผนทางการเงินทุกครั้งมากขึ้น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ทราบวิธีการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ และมีทักษะการทำงานเป็นทีมและการแก้ไขปัญหา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษามีทักษะในการวางแผนการทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. นักศึกษารู้จักประหยัดและรู้คุณค่าของเงินเพิ่มขึ้น เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและลงมือปฏิบัติ (50 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
4. นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
22/08/2562  - 31/08/2562 22/08/2562  - 31/08/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ