โครงการเศรษฐศาสตร์ถ่ายทอดความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น
ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2
ณ ห้องเศรษฐนิทัศน์(304) อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยมีกำหนดการจัดการโครงการดังกล่าวดังนี้
08.30 - 09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการโดย ผศ.ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
09.30 - 10.30 น. การอบรมถ่ายทอดความรู้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยนายนัฐพล คำซอน จากงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
10.30 - 11.30 น. ถ่ายทอดความรู้วงจรคุณภาพ(PDCA) และนำความรู้ไปใช้ในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชีวิตประจำวัน โดยนายชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์ จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร์
11.30 - 12.00 น. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4
ณ ห้องเศรษฐนิทัศน์(304) อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยมีกำหนดการจัดการโครงการดังกล่าวดังนี้
12.30 - 13.00 น. นักศึกษาลงทะเบียน
13.00 - 13.30 น. กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการโดย ผศ.ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
13.30 - 14.30 น. การอบรมถ่ายทอดความรู้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยนายนัฐพล คำซอน จากงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
14.30 - 15.30 น. ถ่ายทอดความรู้วงจรคุณภาพ(PDCA) และนำความรู้ไปใช้ในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชีวิตประจำวัน โดยนายชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์ จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร์
15.30 - 16.00 น. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากการจัดโครงการถ่ายทอดความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น
ได้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1.นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ในกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบ AUN-QA และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบ CUPT-QA
2.นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้วงจรคุณภาพ(PDCA) และนำความรู้ไปใช้ในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ในกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบ AUN-QA และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบ CUPT-QA
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำหลักการ PDCA ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้วงจรคุณภาพ(PDCA) และนำความรู้ไปใช้ในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชีวิตประจำวัน ให้เป็นไปตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำหลักการ PDCA ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ(400 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
21/08/2562  - 28/08/2562 21/08/2562  - 28/09/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ