โครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประจำปี 2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประจำปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือม่อนบะปิน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดย นายดนัย มหาวัน นายกสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการ โดย ผศ.ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมฐานพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กิจกรรมฐานพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบ และเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำ รวมถึงการสร้างผู้นำนักศึกษาที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อนำผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขไปปรับปรุงการดำเนินงานและแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และมีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ประกอบด้วย (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มาเป็นแนวทางการจัดทำ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำ มีการจัดกิจกรรมฐานพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กิจกรรมฐานพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบ และเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำ รวมถึงการสร้างผู้นำนักศึกษาที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาในคณะต่อไป
2 เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อนำผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขไปปรับปรุงการดำเนินงานและแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
3 เพื่อจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ประกอบด้วย (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มาเป็นแนวทางการจัดทำ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำ มีรายงานผลการจัดกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และมีรายงานแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีปีการศึกษา 2562
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เชิงปริมาณ ฉบับ 1 1 100
2. รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เชิงปริมาณ ฉบับ 1 1 100
3. ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.87 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/06/2562  - 02/06/2562 01/06/2562  - 02/06/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ