โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์สหกรณ์, เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, ชมรมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์แม่โจ้ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ตัวแทนสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษา ที่เสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาต่อด้วยกิจกรรมการบรรยายพิเศษและแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ โดย ผศ.ดร.เก นันทะเสน อาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ การบรรยายพิเศษและแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก โดย ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารแะวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพด้วยกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง “การแนะนำอาชีพและเทคนิคการสมัครงาน” โดย คุณรุ่งทิวา จันทร์ศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และคุณศตพร กันแก้ว นักวิชาการแรงงาน จากสำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ การบรรยายพิเศษเรื่อง “การแนะแนวอาชีพและการสร้างรายได้” โดย วิทยากรจาก บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) การบรรยายพิเศษเรื่อง “เส้นทางสู่ที่ปรึกษาทางการเงิน” โดย วิทยากรจาก บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และกิจกรรมการรับสมัครงานจากบริษัทที่มีความประสงค์จะรับนักศึกษาเข้าทำงานดังนี้ 1.สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 2.บริษัท โออิชิ กรุ๊ปจำกัด 3.บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด 4.บริษัท นิยมพานิช จำกัด 5.บริษัท ตันตราภัณฑ์ 6.บริษัท ซีพีเอฟ 7.บริษัท อีซุซุศาลา 8.บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ 9.บริษัท สุภาฟาร์มผึ้ง จำกัด 10.บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) 11.มหาวิทยาลัยฟาอีสเทอร์น 12.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 13.บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 14.บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และชมรมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์แม่โจ้ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการสำเร็จการศึกษา
2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาสู่การศึกษาต่อและตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาต่อด้วยกิจกรรมการบรรยายพิเศษและแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ การบรรยายพิเศษและแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพด้วยกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง “การแนะนำอาชีพและเทคนิคการสมัครงาน” การบรรยายพิเศษเรื่อง “การแนะแนวอาชีพและการสร้างรายได้” และการบรรยายพิเศษเรื่อง “เส้นทางสู่ที่ปรึกษาทางการเงิน”
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่า ได้รู้ถึงแนวทางศึกษาต่อและการออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพหลังจากสำเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ(350 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 102.86 100
2. ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาสู่การศึกษาต่อและตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.85 100
3. ระดับความสำเร็จของการให้โอวาทจากผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.75 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
29/03/2562  - 29/03/2562 29/03/2562  - 29/03/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ