โครงการไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยมีกำหนดการจัดโครงการดังนี้
12.30 - 13.00 น. นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน
13.00 - 13.15 น. กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการ โดย รศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
13.15 - 13.30 น. กล่าวให้โอวาท โดยตัวแทนคณาจารย์แต่ละหลักสูตร
13.30 - 14.00 น. กล่าวให้โอวาทและมอบทุนการศึกษา โดยชมรมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์แม่โจ้
14.00 – 14.30 น. มอบเหรียญเรียนดี ให้แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ โดย รศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
14.30 – 15.30 น. กิจกรรมประกวดพานไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์
15.30 – 16.30 น. กิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์
จากการจัดโครงการไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1.นักศึกษาได้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการไหว้ครูและมีจิตสำนึกในการรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้ ในกิจกรรมการกล่าวให้โอวาทโดยตัวแทนคณาจารย์แต่ละหลักสูตร การกล่าวให้โอวาทและมอบทุนการศึกษาโดยศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์แม่โจ้ การมอบเหรียญเรียนดีให้แก่นักศึกษาโดยคณะเศรษฐศาสตร์ และกิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์
2.นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ในสาขาวิชามาประยุกต์ใช้และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบพานไหว้ครู ในกิจกรรมประกวดพานไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ โดยรางวัลที่ 1 ได้แก่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ รางวัลที่ 2 ได้แก่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ รางวัลที่ 3 ได้แก่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รางวัลชมเชย ได้แก่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อมและสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการไหว้ครูและสร้างจิตสำนึกให้แก่นักศึกษาในการรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้ นักศึกษาได้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการไหว้ครูและมีจิตสำนึกในการรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้ ในกิจกรรมการกล่าวให้โอวาทโดยตัวแทนคณาจารย์แต่ละหลักสูตร การกล่าวให้โอวาทและมอบทุนการศึกษาโดยศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์แม่โจ้ การมอบเหรียญเรียนดีให้แก่นักศึกษาโดยคณะเศรษฐศาสตร์ และกิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ในสาขาวิชามาประยุกต์ใช้และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบพานไหว้ครู นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ในสาขาวิชามาประยุกต์ใช้และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบพานไหว้ครู ในกิจกรรมประกวดพานไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ โดยรางวัลที่ 1 ได้แก่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ รางวัลที่ 2 ได้แก่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ รางวัลที่ 3 ได้แก่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รางวัลชมเชย ได้แก่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อมและสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับพิธีไหว้ครูและรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (250 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความสำเร็จของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการไหว้ครูและสร้างจิตสำนึกให้แก่นักศึกษาในการรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ในสาขาวิชามาประยุกต์ใช้และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบพานไหว้ครู เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
25/07/2562  - 25/07/2562 25/07/2562  - 25/07/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ