โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ (EC304) ชั้น 3 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง ในการรับชมวีดีทัศน์แนะนำคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ โดย รศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ โดยตัวแทนคณาจารย์และแนะนำคณาจารย์ ประจำสังกัดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบาย หลักการ และยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ โดย ผศ. ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ มาตรฐานการศึกษากับการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ โดย ผศ. ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา การบรรยายพิเศษ หัวข้อ นักศึกษากับการปรับตัว ทัศนคติและการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดย ผศ. ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อคณะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะฯ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง ในการรับชมวีดีทัศน์แนะนำคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ โดย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตัวแทนคณาจารย์และแนะนำคณาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตร การบรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบาย หลักการ และยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ มาตรฐานการศึกษากับการจัดการเรียนการสอน นักศึกษากับการปรับตัว ทัศนคติและการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์
2 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อคณะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อคณะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะฯ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดีกับคณาจารย์ บุคลากร และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด อีกทั้งได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อคณะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.78 100
2. ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.82 100
3. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (120 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
17/06/2562  - 17/06/2562 17/06/2562  - 17/06/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ