โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์(EC304) ชั้น 3 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงนโยบาย หลักการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ ในการรับชมวีดีทัศน์แนะนำคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดย รศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยตัวแทนคณาจารย์ และแนะนำคณาจารย์ ประจำสังกัดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบาย หลักการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ โดย ผศ. ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ มาตรฐานการศึกษากับการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ โดย ผศ. ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงการปรับตัว ทัศนคติ และทราบแนวทางในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ นักศึกษากับการปรับตัว ทัศนคติ และการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดย ผศ. ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะฯ และสอบถามข้อสงสัยในการร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย หลักการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงนโยบาย หลักการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ ในการรับชมวีดีทัศน์แนะนำคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตัวแทนคณาจารย์และแนะนำคณาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตร การบรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบาย หลักการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ มาตรฐานการศึกษากับการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ โดยผู้บริหาร
2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีการปรับตัว ทัศนคติ และทราบแนวทางในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงการปรับตัว ทัศนคติ และทราบแนวทางในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ นักศึกษากับการปรับตัว ทัศนคติ และการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหาร และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะฯ และสอบถามข้อสงสัยในการร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาใหม่ได้รับฟังโอวาทจากผู้บริหาร คณาจารย์ มีขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และทราบถึงนโยบาย แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดนโยบาย หลักการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาใหม่ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.76 100
2. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดความรู้การปรับตัว ทัศนคติ และแนวทางในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาใหม่ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.84 100
3. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ(220 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/06/2562  - 20/06/2562 20/06/2562  - 20/06/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ