โครงการ Talk to the future 2019
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ได้วิทยากรพิเศษมาให้ความรู้แก่นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 1) ผู้จัดการสินเชื่อพิเศษ (AM: Account Manager) รับผิดชอบพิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย กำแพงเพชร ตาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2) คุณมหิดล นนท์พิพักตร์ ผู้จัดการฝ่ายการค้าวัตถุดิบ กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ บริษัทกรุงเทพ โปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) (เครือเจริญโภคภัณฑ์) ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อนำเอาผู้มีประสบการณ์ในองค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและส่วนงานที่นักศึกษาสนใจมาให้ความรู้ ประสบการณ์ อุปสรรคและการพัฒนาตัวเองให้กับนักศึกษา เพื่อที่จะให้นักศึกษานำไปพัฒนา และเตรียมความพร้อมทั้งในด้าน คุณสมบัติ ทักษะต่างๆ ให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมและคุณสมบัติตรงตามที่องค์กรต้องการเมื่อสำเร็จการศึกษาไปในอนาคต

ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศมีความรู้เกี่ยวกับทักษะ และคุณสมบัติ ในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครและทำงานในอนาคต นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศมีความรู้เกี่ยวกับทักษะ และคุณสมบัติ ในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครและทำงานในอนาคต
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะและคุณสมบัติในด้านที่ผู้ประกอบการต้องการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้ที่นักศึกษาได้รับด้านทักษะและคุณสมบัติในด้านต่างๆเพื่อให้นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศมีความรู้เกี่ยวกับทักษะ และคุณสมบัติ ในด้านต่างๆ สำหรับเตรียมความพร้อมในการสมัครและทำงานในอนาคต
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ประเมิน Talk2019
เชิงคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 3.51 0.00
2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ(130คน)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อ talk2019
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
09/01/2562  - 09/01/2562 09/01/2562  - 09/01/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ