โครงการเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 45
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 45 ขึ้นระหว่างวันที่ 2-27 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาได้มีความสามัคคี ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนนักศึกษา 11 คณะ 2 วิทยาลัย ด้วยการร่วมเดินขบวนนักกีฬา ร่วมแข่งขันกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ในหัวข้อ "แม่โจ้ 85 ปี ก้าวสุ่ความเป็นเลิศ ภูมิปัญญาเกษตรไทย" และนักศึกษาได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมด้านกีฬา ได้ออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพและมีภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเองด้วยการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากล 9 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล เปตอง ว่ายน้ำ กรีฑา แบตบินตัน และกีฬา Cross word โดยผลการประกวดเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ ประเภทคณะขนาดใหญ่ มีดังนี้ ผู้นำเชียร์ ได้แก่ 1.คณะเศรษฐศาสตร์ , 2.คณะบริหารธุรกิจ , 3.คณะวิทยาศาสตร์ กองเชียร์ ได้แก่ 1.คณะเศรษฐศาสตร์ , 2.คณะบริหารธุรกิจ , 3.คณะวิทยาศาสตร์ และผลการประกวดเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ ประเภทคณะขนาดเล็ก มีดังนี้ ผู้นำเชียร์ ได้แก่ 1.คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ , 2.คณะพัฒนาการท่องเที่ยว , 3.คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี กองเชียร์ ได้แก่ 1.คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ , 2.คณะพัฒนาการท่องเที่ยว , 3.คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา นักศึกษาได้มีความสามัคคี ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนนักศึกษา 11 คณะ 2 วิทยาลัย ด้วยการร่วมเดินขบวนนักกีฬา ร่วมแข่งขันกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ในหัวข้อ "แม่โจ้ 85 ปี ก้าวสุ่ความเป็นเลิศ ภูมิปัญญาเกษตรไทย" โดยได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ในการการประกวดเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ ในประเภทคณะขนาดใหญ่
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพ นักศึกษาได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมด้านกีฬา ได้ออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพและมีภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเองด้วยการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากล 9 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล เปตอง ว่ายน้ำ กรีฑา แบตบินตัน และกีฬา Cross word โดยได้รับรางวัลอันดับที่ 2
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มีความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและได้ออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพและห่างไกลจากสิ่งเสพติด
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ(400 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 114 100
2. ระดับความสำเร็จของการสร้างเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.67 100
3. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.72 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
02/12/2561  - 27/12/2561 02/12/2561  - 27/12/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ