โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน และเตรียมความพร้อมการสอบรับใบอนุญาตสำหรับผู้แนะนำการลงทุน
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กำหนดการโครงการ
โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน และเตรียมความพร้อมการสอบรับใบอนุญาตสำหรับผู้แนะนำการลงทุน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30น.
ณ ห้องประชุม EC 304 อาคารยรรยง สิทธิชัย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลา 08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.45 – 09.00 น. กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดการฝึกอบรม
โดย...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
เวลา 9.00 – 12.00 น. การฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน
โดย...วิทยากร อาจารย์สุพจน์ คำมะนิด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
เวลา 12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 16.00 น. การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการสอบรับใบอนุญาตสำหรับผู้แนะนำการลงทุน
โดย...วิทยากร อาจารย์สุพจน์ คำมะนิด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
เวลา 16.00 – 16.30 น. กล่าวปิดการฝึกอบรม
โดย...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบอนุญาตประเมินค่าสินทรัพย์ นักศึกษามีความพร้อมก่อนสอบใบอนุญาตประเมินค่าสินทรัพย์
2 เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโอกาสในการพัฒนาความรู้ด้านการลงทุน การวิเคราะห์และบริหารการลงทุนทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก นักศึกษาได้มีการพัฒนาความรู้ด้านการลงทุน การวิเคราะห์และบริหารการลงทุนทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก
3 เพื่อเป็นการเพื่อเตรียมพร้อมก่อนออกประกอบวิชาชีพทางด้านเศรษฐศาสตร์ นักศึกษามีความรู้เพิ่มมากขึ้นก่อนออกประกอบวิชาชีพทางด้านเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้ด้านการลงทุน การวิเคราะห์และบริหารการลงทุนทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้ที่นักศึกษาได้รับจากการอบรม(1.00-1.80=น้อยที่สุด,1.81-2.60=น้อย,2.61-3.40=ปานกลาง,3.41-4.20=มาก และ 4.21-5.00=มากที่สุด
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลประเมินโครงการอบรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (จำนวน 165 คน)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลประเมินโครงการอบรม
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
17/08/2562  - 17/08/2562 17/08/2562  - 17/08/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ