โครงการอบรมการลงทุนรูปแบบใหม่ในระบบ online สำหรับ Generation C
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการปฎิบัติโครงการอบรมการลงทุนรูปแบบใหม่ในระบบ online สำหรับ Generation C ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารยรรยง สิทธิชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับทางเศรษฐศาสตร์การเงิน และทำให้ตระหนักถึงการใช้โปรแกรมเพื่อการทำงานในอนาคตทั้งนี้ในการปฎิบัติโครงการทำให้นักศึกษาได้เล็งเห็นว่าการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ มีความสำคัญอย่างมากก่อนที่จะไปสหกิจและทางนักศึกษาได้มีความประสงค์ที่จะจัดโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนรุ่นหลังต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมทางเศรษฐศาสตร์แก่นักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล นักศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนและสหกิจศึกษาในอนาคต นักศึกษาสามารถนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมความพร้อมสหกิศึกษาได้
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนรูปแบบใหม่ในระบบ online
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ(จำนวน 82 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความรู้ความเข้าใจในการอบรมโปรแกรมรูปแบบใหม่ในระบบ online
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปแบบประเมิน Generation C
เชิงคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
31/07/2562  - 31/07/2562 31/07/2562  - 31/08/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ