โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Excel) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการปฎิบัติโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Excel) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ อาคารยรรยง สิทธิชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ถึงการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา(Microsoft Excel )และทำให้ตระหนักถึงการใช้โปรแกรมเพื่อการทำงานในอนาคต ทั้งนี้ในการปฎิบัติโครงการทำให้นักศึกษาได้เล็งเห็นว่าการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ มีความสำคัญอย่างมากก่อนที่จะไปสหกิจและทางนักศึกษาได้มีความประสงค์ที่จะจัดโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนรุ่นหลังต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาในการใช้โปรแกรมทางเศรษฐศาสตร์ให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจในการใช้โปรแกรมทางเศรษฐศาสตร์ พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล
2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนและสหกิจศึกษาในอนาคต นักศึกษาได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนและสหกิจศึกษาในอนาคต
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีทักษะด้านโปรแกรมเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการฝึกสหกิจศึกษาและการทำงานในอนาคต
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 3.51 0.00
2. ระดับความรู้ความเข้าใจจากการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เชิงคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 3.51 0.00
3. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (จำนวน 75 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
14/08/2562  - 14/08/2562 14/08/2562  - 14/08/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ