โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2/2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ในระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2562 อาจารย์ได้ออกนิเทศนักศึกษาที่ได้ออกฝึกปฎิบัติสหกิจ ณ สถานประกอบการในจังหวัดต่างๆ ทั้งหมด 46 แห่ง ทั้งนี้ได้แบ่งสายการนิเทศสหกิจออกเป็นสาย ได้แก่ ภาคกลางจำนวน 7 แห่ง ภาคอีสานจำนวน 1 แห่ง ภาคเหนือจำนวน 16 แห่ง และจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 24 แห่ง โดยอาจารย์เข้าไปเยี่ยม ให้คำแนะนำ ข้อชี้แนะ รวมถึงให้คะแนนในการทำงานแก่นักศึกษา และยังเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการและหลักสูตรเศรษฐศาสตร์อีกด้วย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และหน่วยงานรัฐและเอกชน อาจารย์ได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้เป็นพี่เลี้ยง และมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและหลักสูตรเศรษฐศาสตร์
2 เพื่อชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาระหว่างปฏิบัติงานสหกิจในสถานประกอบการเอกชนและหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์ได้เข้าไปตรวจสอบการทำงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและได้ให้คำชี้แนะให้แนวปฎิบัติ
3 เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาสหกิจศึกษาของนักศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษาได้มีการนำความรู้และประสบการณ์มานำเสนอ
4 เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานวิชาสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่3 เป็นการเตรียมความพร้อม รับฟังคำแนะนำ แนวทางจากนักศึกษาสหกิจศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : อาจารย์ได้ออกนิเทศสหกิจศึกษาเพื่อให้คำแนะนำนักศึกษาและเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนสถานประกอบการที่อาจารย์ไปนิเทศสหกิจศึกษา (46แห่ง)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ความรู้ที่นักศึกษาได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลการปฏิบัติการสหกิจศึกษา(1.00-1.80=น้อยที่สุด, 1.81-2.60 =น้อย , 2.61-3.40= ปานกลาง , 3.41-4.20=มาก , 4.21-5.00=มากที่สุด เชิงคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 3.51 4.17 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความรู้ที่นักศึกษาได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลการปฏิบัติการสหกิจศึกษา(1.00-1.80=น้อยที่สุด, 1.81-2.60 =น้อย , 2.61-3.40= ปานกลาง , 3.41-4.20=มาก , 4.21-5.00=มากที่สุด เชิงคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 3.51 3.99 100
2. จำนวนนักศึกษาที่ได้นำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา (85 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
09/01/2562  - 26/03/2562 09/01/2562  - 26/03/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ