โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (62-1.2.2)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ด้านแหล่งงาน แนวทางการประกอบอาชีพ บุคลิกภาพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ และสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะออกไปสร้างประสบการณ์วิชาชีพ หรือประกอบอาชีพในอนาคต และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ให้แก่นักศึกษาในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในลักษณะเฉพาะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้กับนักศึกษาใหม่ สร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา นโยบายการบริหารงาน การวางแผนการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการทำกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ ให้นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียน แนวปฏิบัติด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาในกิจกรรมปฐมเทศนักศึกษา ตลอดจน ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา จากบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ ทั้งอาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน พัฒนาและเสริมสร้างความกล้าแสดงออกของนักศึกษาผ่านกิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตนเอง ในกิจกรรมเก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อจัดบริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ด้านแหล่งงาน แนวทางการประกอบอาชีพ บุคลิกภาพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่่กำลังจะสำเร็จการศึกษา คณะได้ดำเนินการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ด้านแหล่งงาน แนวทางการประกอบอาชีพ บุคลิกภาพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
2 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ และสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะออกไปสร้างประสบการณ์วิชาชีพ หรือประกอบอาชีพในอนาคต และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก คณะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ และสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะออกไปสร้างประสบการณ์วิชาชีพ หรือประกอบอาชีพในอนาคต และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
3 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในลักษณะเฉพาะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้กับนักศึกษาใหม่ คณะได้ดำเนินการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในลักษณะเฉพาะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้กับนักศึกษาใหม่
4 เพื่อให้นักศึกษาใหม่รับทราบแนวปฏิบัติด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา นโยบายการบริหารงาน การวางแผนการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการทำกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ คณะได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา นโยบายการบริหารงาน การวางแผนการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการทำกิจกรรมเสริมทักษะความรู้
5 เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียน แนวปฏิบัติด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย คณะได้ดำเนินการให้นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียน แนวปฏิบัติด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
6 เพื่อให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม คณะได้ดำเนินการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม
7 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา จากบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ ทั้งอาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะได้ดำเนินการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา จากบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ ทั้งอาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
8 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความกล้าแสดงออกของนักศึกษาผ่านกิจกรรมนันทนาการ คณะได้ดำเนินการพัฒนาและเสริมสร้างความกล้าแสดงออกของนักศึกษาผ่านกิจกรรมนันทนาการ
9 เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตนเอง คณะได้ดำเนินการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตนเอง
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการพัฒนาคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้ ความเข้าใจ ของนักศึกษาในเรื่องการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกาา การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2562-ขออนุมัติโครงการพัมนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562
- 2562-รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562
- 2562-ขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมเก๊าผญ๋าสถาปัตย์ 2562
- 2562-รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมเก๊าผญ๋าสถาปัตย์ 2562
- 2562-ขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2561
- 2562-รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2561
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ระดับความรู้และทักษะของนักศึกษาในเรื่องการประกันคุณภาพ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2562-ขออนุมัติโครงการพัมนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562
- 2562-รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562
- 2562-ขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมเก๊าผญ๋าสถาปัตย์ 2562
- 2562-รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมเก๊าผญ๋าสถาปัตย์ 2562
- 2562-ขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2561
- 2562-รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2561
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2562-ขออนุมัติโครงการพัมนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562
- 2562-รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562
- 2562-ขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมเก๊าผญ๋าสถาปัตย์ 2562
- 2562-รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมเก๊าผญ๋าสถาปัตย์ 2562
- 2562-ขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2561
- 2562-รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2561
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
4. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความกล้าแสดงออก
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2562-ขออนุมัติโครงการพัมนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562
- 2562-รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562
- 2562-ขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมเก๊าผญ๋าสถาปัตย์ 2562
- 2562-รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมเก๊าผญ๋าสถาปัตย์ 2562
- 2562-ขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2561
- 2562-รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2561
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
5. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2562-ขออนุมัติโครงการพัมนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562
- 2562-รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562
- 2562-ขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมเก๊าผญ๋าสถาปัตย์ 2562
- 2562-รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมเก๊าผญ๋าสถาปัตย์ 2562
- 2562-ขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2561
- 2562-รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2561
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
6. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 2562-ขออนุมัติโครงการพัมนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562
- 2562-รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562
- 2562-ขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมเก๊าผญ๋าสถาปัตย์ 2562
- 2562-รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมเก๊าผญ๋าสถาปัตย์ 2562
- 2562-ขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2561
- 2562-รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2561
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/03/2562  - 30/09/2562 15/03/2562  - 30/09/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ