โครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมืองปี 5 กิจกรรมการเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อเป็นสร้างเรียนรู้ผ่านการทำงานจรองของนักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
2 2. เพื่อสร้างนักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ยังไม่มีข้อมูล
3 3. เพื่อให้มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย นักศึกษา และชุมชน ได้มีความร่วมมือกันศึกษาเรียนรู้ ปรับประยุกต์ใช้งานวิชาการในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน โดยบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นเรื่องเดียวกัน ยังไม่มีข้อมูล
4 4.เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำของนักศึกษา (Leadership Development) กล้าคิด กล้าทำ กล้านำในสิ่งที่ถูกต้อง และอดทนสู้งาน ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : รายงานผลข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม บ้านออน เทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม
เชิงคุณภาพ เล่ม 1 0.00
2. ระดับความเข้าใจของนักศึกษาที่เห็นถึงความสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม
เชิงคุณภาพ ระดับ 4 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
29/10/2561  - 10/11/2561 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ