โครงการเสริมสร้างทักษะระบบระเบียนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดยงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะระบบระเบียนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม IC311 ชั้น 3 อาคาร 75 ปี แม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ได้เริ่มกิจกรรมโครงการฯ ในเวลา 09.00 น. โดยอาจารย์ ดร.ณภัทร เรื่องนภากุล ผู้ช่วยคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธี และได้กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ และทางคณะฯ ได้เรียนเชิญคุณณภัทร แก่นสาร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มาเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ในเรื่องระบบระเบียนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการใช้งานระบบ (www.http://www.msat.mju.ac.th) เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้เรียนรู้ เข้าใจ หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา และสามารถใช้งานระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาได้ ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนักศึกษาได้สอบถามวิธีการใช้งานระบบระเบียนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จากวิทยากรอย่างหลากหลาย และหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมโครงการฯ ผู้จัดกิจกรรมได้ใช้วิธีการสุ่มประเมินนักศึกษาที่เข้ารร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 35 คน ให้ตอบแบบประเมินผลโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อมาวิเคราะห์สรุปผล ใช้เป้นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมโครงการในครั้งต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมโครงการได้ดำเนินเสร็จสิ้น ในเวลา 12.00 น.
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะระบบระเบียนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล แต่ละระดับชั้นปี และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการฯ ในครั้งนี้ โดยตัวแทนนักศึกษาได้ร่วมประชุมเพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยสโมสรนักศึกษาฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการฯ รวมทั้งเป็นผู้ประสารงานให้กับนักศึกษาแต่ละชั้นปีทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ครั้งนี้มีนักศึกษาทุกชั้นปีได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินกิจกรรมโครงการฯ โดยการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ประเมินผลได้ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.34 แปลผลออกมาได้รระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในระดับมาก จากการประเมินกิจกรรมโครงการ ในครั้งนี้
2 เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล มีความรู้ในเรื่องระบบระเบียนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และเข้าใจในหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา และสามารถใช้งานระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา จากการประเมินผลกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะระบบระเบียนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยคณะฯ ได้เชิญคุณณภัทร แก่นสาร์ มาให้ความรู้เรื่องระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา โดยท้ายกิจกรรมมีการประเมินผลการเรียนรู้เรื่องระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา โดยให้นักศึกษาตอบข้อคำถามจำนวน 10 ลงในแบบประเมินผล และผลสรุปการประเมินในภาพรวมนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกอบรม ร้อยละ 87.42 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ เข้าใจ หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา และสามารถใช้งานระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา ได้ในระดับที่ดีมากทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ได้ฝึกปฏิบัติการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมพัมนานักศึกษา โดยใช้ QR Code และตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมของตนเองผ่านระบบระเบียนกิจกรรมพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (www.http://www.msat.mju.ac.th) โดยนักศึกษาได้มีการสอบถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม ซึ่งจากการสังเกตุของผู้ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ สามารถใช้ระบบระเบียนกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ในการบันทึกข้อมูลกิจกรรม และสามารถตรวจสอบข้อมูลจำนวนกิจกรรม รวมถึงการตรวจสอบจำนวนชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้เป็นอย่างดีทุกคน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้ เข้าใจ ในหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา และสามารถใช้งานระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความถูกต้องของข้อคำถามตามแบบประเมินผลการเรียนรู้เรื่องระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 150 0.00
3. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมโครงการ เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/08/2562  - 30/09/2562 28/08/2562  - 28/08/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ