โครงการกีฬาสานสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงานในภาพรวม
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นโครงการที่สโมสรนักศึกษาได้จัดทำกิจกรรมโครงการขึ้น เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีการแข่งขันกองเชียร์ และการประกวดขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอลชาย วอลเล่ย์บอลหญิง บาสเกตบอล เป็นต้น การจัดกิจกรรมโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสร้างความสามัคคี โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคณะ /วิทยาลัย เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเหนือจากพัฒนาสุขภาพของนักศึกษาแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอีกด้วย

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจัดกิจกรรมขึ้น ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 โดยสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง อาทิเช่น การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันวอลเล่ย์บอล การแข่งขันบาสเกตบอล และเข้าร่วมการประกวดขบวนพาเหรด และประกวด กองเชียร์ ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผลของการนำไปใช้ประโยชน์
1 เป็นการเสริมสร้างสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
2 เป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดี อีกทั้งกระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งจะนำไปสู่การหลอมรวมความรักความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ให้เกิดขึ้นในหัวใจของนักศึกษา

ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย เป็นการเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยที่ดี นักศึกษา ได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันผ่านการแข่งขันกีฬา เป็นการเสริมสร้างสุขภาพ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เกิดความรักความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย
2 2 เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ และสามัคคีของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์แม่โจ้ ครั้งที่ 45 นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์แม่โจ้ ครั้งที่ 45 โดยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง และร่วมการประกวดขบวนพาเหรด และประกวดกองเชียร์ การจัดกิจกรรมโครงการครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละคณะ ในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคณะ /วิทยาลัย ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายเป็่นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้น เกิดความสัมพันธ์และสามัคคีของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 150 0.00
2. การมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา ประกวดกองเชียร์ และเชียร์หลีดเดอร์ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 0.00
3. การให้ความร่วมมือของนักศึกษาในเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมโครงการ อาทิเช่น การประชุมวางแผนกิจกรรม การฝึกซ้อมกีฬา และการฝึกซ้อมกองเชียร์ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/12/2561  - 02/12/2561 02/12/2561  - 02/12/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ