โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม IC 311 ชั้น3 อาคาร 75ปี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ เปิดโครงการและกล่าวให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา และเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาสู่ตลาดแรงงาน ได้เชิญคุณจิรศักดิ์ ตั้งสัจจวงศ์ marketing specialist startup agent - North มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องธุรกิจ สตาร์ทอัพ แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากคณบดี คณาจารย์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากคณบดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสำเร็จการศึกษาและออกไปทำงาน
2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ นักศึกษาได้เตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ โดยวิทยากรจาก หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค เอไอเอสภาคเหนือมาให้ความรู้เรื่อง เรื่อง ธุรกิจ สตาร์ทอัพ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากคณบดี คณาจารย์คณะสารสนเทศและการสื่อสารและได้รู้ถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมการออกไปสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพหลังจากสำเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (90คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความสำเร็จของการให้โอวาทจากคณบดี คณาจารย์คณะสารสนเทศและการสื่อสารแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
22/03/2562  - 22/03/2562 22/03/2562  - 22/03/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ