โครงการนำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการดำเนินงานตามโครงการนำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 26-30 มีนาคม 2562 ได้พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สำนักกษาปณ์ จังหวัดปทุมธานี และปลูกปะการัง จังหวัดชลบุรี ในการพานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานนั้นได้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการคือ นักศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนและการดำรงชีวิตประจำวัน จากการที่เรียนรู้จากสถานที่จริง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ก่อนที่จะไปสหกิจศึกษาและการตัดสินใจเลืิอกหน่วยงานที่จะศึกษา พร้อมทั้งทำให้นักศึกษาเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในการปฏิบัติโครงการจะเป็นตัวจุดประกายให้นักศึกษามีความคิดถึงการเลือกสถานที่ทำงานในอนาคตและเรียนรู้ที่จะรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปด้วย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ลักษณะการทำงานจากสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาได้เรียนรู้ลักษณะการทำงานจากสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐศษสตร์
2 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา นักศึกษาได้รู้จักการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาและเพื่อการตัดสินใจเลือกหน่วยงานที่จะไปสหกิจศึกษา นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษาและการตัดสินใจเลือกหน่วยงานที่จะไปสหกิจศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวันได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (76 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. นักศึกษามีจิตสำนึกในหการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 4.3 100
3. ระดับความรู้ที่นักศึกษาได้จากสถานประกอบการที่ไปศึกษาดูงาน เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 4.5 100
4. นักศึกษามีความพร้อมในการไปสหกิจศึกษา เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 4.51 100
5. ความพึงพอใจของนักศึกษาในการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 3.7 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
26/03/2562  - 30/03/2562 26/03/2562  - 30/03/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ